กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2566 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา