ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2520 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2519
            พระครูอุเทศธรรมคุณ (พระอธิการฟุ้ง ปริปุณโณ) เจ้าอาวาสวัดโคกทองเจ้าคณะตำบลเตาปูน-เขาชะงุ้ม ดำริจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทางฝั่งตะวันตกของอำเภอโพธาราม เพราะเยาวชนในเขตนี้ต้องเดินทางไกลและลำบากที่จะต้องไปเรียนในตัวอำเภอโพธารามและอำเภอเมือง
          28 มีนาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่องพรานวิทยา มิถุนายน 2520
เปิดทำการสอนโดยมี นายสิงห์ มีสอน  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ดินรวม 2 แปลง ดังนี้
               1. ที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา โฉดที่ดิน 21616 เลขที่ 1071 หน้าสำรวจ 1980 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงที่ รบ.472
               2. ที่ธรณีสงฆ์วัดโคกทอง โฉนดที่ดิน 22877 เลขที่ 72 หน้าสำรวจ 71 ซึ่งทางวัดได้อนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าอื่นใดเลย ตามหนังสือวัดโคกทองที่ 37/2528 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2528 สมัยพระครูอุเทศธรรมคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกทอง
          นายสุวิทย์ มานิตกุล ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527
          ปี 2527 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 2)
          นายระดม  นิลศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2530 ปีการศึกษา 2535 เปิดทำการสอนชั้น ม.4
          4 พฤศจิกายน 2536 นายพร  เชยจิตร ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          8 พฤศจิกายน 2538 นายปฏิภาณ ทับประยูร รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ปีงบประมาณ 2538 ใช้เงินเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารหอประชุมกั้นใต้อาคาร 216 เพื่อใช้ทำสำนักงานต่าง ๆ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง
          ตุลาคม 2538 ปรับปรุงใต้อาคารหอนอนเป็นโรงอาหารนักเรียน
          15 มกราคม 2539 กรมสามัญศึกษาได้สั่งปรังปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ 12 มกราคม 2538

          ปี พ.ศ. 2521              โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 2 หลัง 12 ห้อง
          ปี พ.ศ. 2523              โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวร แบบ 216ค (ครึ่งหลัง)  จำนวน 8 ห้อง
          ปี พ.ศ. 2526              โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวร แบบ 216ค (ครึ่งหลัง)   จำนวน 8 ห้อง
          ปี พ.ศ. 2527              โรงเรียนได้เข้าโครงการ มพช. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวร แบบ CS213B จำนวน 10 ห้อง โรงฝึกงาน 2 หลัง
                                              3 หน่วย ( คหกรรม, อุตสาหกรรม ,เกษตรกรรม )
          ปี พ.ศ. 2538              โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 26 จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2538              โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2548              โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราวกึ่งชั่วคราว จำนวน 1 หลัง