นายมณเฑียร  สุดฮะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา
โทร. 086-8139255 
E-mail : sangthian1@hotmail.com

นายยุทธนา   เลิศคลัง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โทร. 088-5027988

E-mail : Yutthana@chongpran.ac.th