นายมณเฑียร  สุดฮะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา
โทร. 086-8139255 
E-mail : sangthian1@hotmail.com

นางสาวอรพรรณ  เทพทิตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โทร. 081-1942791 

E-mail : famo_phan@hotmail.com