อบรมแกนนำอาสาเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา (To Be Number One)

โรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา (To Be Number One) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุขและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับ นักเรียนแกนนำ สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียนในการพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การให้คำปรึกษา เพื่อน การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาและพัฒนา EQ การจัดกิจกรรมสร้างสุข ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. -16.00 น. ณ ห้องประชุมค้างคาวหนู โรงเรียนช่องพรานวิทยา