Category Archives: รูปภาพประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายมณเฑียร สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเ […]

อบรมแกนนำอาสาเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา (To Be Number One)

โรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาเป็นหนึ่งไ […]

พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

         โรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดพิธีการทบทวนคำปฏิญาณแ […]

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา น […]

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ […]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสด […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และรองรับการประเมิน ITA Online ด้วยโปรแกรม WordPress ระหว่างวันที่ 3- 4 กรกฎาคม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ […]