การดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล