รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน